سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نداسادات حسینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر
سجاد ازگلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک فیلتر خطی برای تخمین متغیرهای حالت شبکه تنظیم ژن GRN) طراحی شده است بهگونهای که پایداری نمایی دینامیک خطای تخمین به مفهوم میانگین مربعات تضمین شود. بدین منظور مدل غیرخطی متداول در پژوهش های قبل تکمیل شده است طوری که در آن تأخیرهای زمانی متغیر با زمان بوده و نویزهای تصادفی علاوه بر دینامیک حالت در معادلات اندازه گیری نیز لحاظ شدهاند. با استفاده ازتئوری پایداری لیاپانوف، شرایط کافی وابسته به تأخیر برای تضمین پایداری نمایی در قالب نامساوی ماتریسی خطی LMI) به دست آمده است و در نهایت پارامترهای فیلتر در قالب حلLMI مشخص شده اند.