سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرهاد موسوی – کارشناس مهندسی ماشین های کشاورزی
امین افضل – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مائده خادمی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
مختار میران زاده – کارشناس مهندسی ماشین های کشاورزی

چکیده:

کمبود آب باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول و در نهایت مرگ گیاه م یشود. همچنین آب بیش از حد هم باعث مشکلاتی از جمله افزایش آفت و بیماری ها می شود. مهم تر از همه، آبیاری بیش از حد موجب کاهش بازده آب آبیاریمی گردد که این مسئله در ایران به خاطر محدودیت منابع آب، بسیار حیاتی است. بنابراین تشخیص دقیق زمان آبیاری بر اساس زمان بهینه امری بسیار مهم است. ولی در عین حال روشی دقیق برای تخمین دقیق و لحظه به لحظ هی میزان آبداخل گیاه وجود ندارد. استفاده از رطوبت خاک نیز تخمین دقیقی به دست نمی دهد. تنها شاخص قابل اطمینان برای تنش آب، اندازهگیریمستقیم آن در گیاه است [ ۲]. روش متداول تعیین زمان آبیاری به صورت دور های است که همراه با خطای زیادی است. در این تحقیق سعی بر بررسی ضریب دی الکتریک برگ گیاه بوده است تا بتوان از آن به عنوان روشی برای اندازه گیریرطوبت داخل برگ استفاده کرد و در نهایت به عنوان ابزاری برای تشخیص زمان بهینه آبیاری استفاده شود. در واقع هدف از این تحقیق اتخاذ روشی بوده است که زمان آبیاری بر اساس رطوبت خود گیاه، به طور لحظه به لحظه و بدونآسیب رسیدن به گیاه تشخیص داده شود؛ به گونه ای که بتوان از این روش برای بهینه سازی مصرف آب و همچنین در س مانه های خودکار آبیاری استفاده کرد. در این راستا حسگری خازنی طراحی و ساخته شده است. این پژوهش از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در قالب چهار مرحله پژوهش در حال توسعه، بهبود و ارزیابی بود. در این مقاله بخشی از مرحله چهارم این مجموعه پژوه شها مورد بررسی می باشد.