سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نقوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
سعید اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محمدرضا ملکی جوان – استادیار دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

پیش بینی تغییر شکل ها و تنشها دراطراف حفاری های زیرزمینی یکی ازموضوعات مورد مطالعه برای مهندسانی است که حفاری های سنگی را انجام میدهند تقریبا روش جامع و دقیق دردسترسی برای مدل کردن توده های سنگی وجود ندارد زیرا این توده ها دارای ناپیوستگی های طبیعی با اندازه مقاومت و جهت یابی متغیر هستند درعمل اکتشاف تمام سیستم های درزه و بررسی همه خصوصیات مکانیکی آنها و اجرای آنها بطور دقیق درمدلهای تئوری اغلب غیرممکن است بنابراین درسالهای اخیر رویکردهای مدلسازی بصورت محیط پیوسته معادل که درآنها برایندی ازخصوصیات سنگ بکر و درزه ها به توده سنگ نسبت داده می شود بسیار مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله معادل سازی محیط ناپیوسته اطراف تونل به روش عددی با دونرم افزار محیط پیوسته و ناپیوسته انجام شده است ابتدا تمام پارامترهای سنگ بکر و درزه ها بصورت محیطی ناپیوسته وارد نرم افزار شده سات و از روی آنها شعاع منطقه ی پلاستیک نیروهای محوری و برشی و گشتاورخمشی پوشش پس از حفاری اندازه گیری شده است.