سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد عاشوری گلرودباری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
محمدعلی طینتی –
بهزاد مظفری –

چکیده:

در این مقاله روشی دقیق برای تخمین زاویه ورود DOA) سیگنال های همبسته و ناهمبسته پیشنهاد شده است. در روش ارائه شده پس از حذف نویز داد هها با تبدیل ویولت، زاویه ورود سیگنال های ناهمبسته، با روش آنالیز مولفه مستقل ICA) تخمین زده می شود. پس از تخمین زاویه و توان سیگنال های ناهمبسته، اثر این سیگنال ها از ماتریس داد ههای اصلی حذف م یشود. سپس از روی ماتریس جدید ب هدست آمده که تنها اطلاعات سیگنال های همبسته را دارا است، یک ساختار توپلیتزToeplitz) ساخته می شود. در نهایت از روش زیرفضا Subspace) جهت تخمین زاویه سیگنا لهای همبسته، استفاده م یشود. الگوریتم پیشنهادی دقت بسیار بالایی برای تخمین زاویه سیگنا لهای همبسته وناهمبسته در شبیه سازی ها از خود نشان داده است.