سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عفت یاحقی – استادیارگروه فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدامین عسکری – دانشجوی کارشناسی فیزیک دانشگاه بین المللی امام خمینی
امیر موافقی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در حوادث هسته ای مهمترین ماده رادیواکتیو و یا پرتوزایی که وارد هوا ومحیط زیست می شود و در آن آلودگی بوجود می آورد سزیم ۱۳۷ است. این ماده از راه های مختلف از جمله هوا و نشست مواد پرتوزایی وارد زنجیره یغذایی انسان می شود و در روی بدن تاثیر می گذارد. نشست مواد رادیو اکتیو از هوای آلوده در آب و در ادامه آن آلودگی حیوانات آبزی یکی از راه های ورود این ماده پرتوزایی به بدن است. در اینجا با استفاده از مدل هایپخش کوتاه برد و بلند برد نحوه ی پخش مواد پرتوزاییی سزیم در هوا بر اثر حوادث هسته ای مدلسازی شده است و با استفاده از مدل دو بخشی و پارامترهای انتقال مواد در بدن حیوان آبزی مقدار جذب مواد در بدن اینحیوانات تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد محاسبه فاکتورهای انتقال سزیم به آب و حیوان آبزی در این روش اهمیت دارد. در اینجا با استفاده از داده های واقعی این فاکتورها تخمین زده شده و دز بافت حیوان آبزی (برای مثال ماهی سفید) بر اثر ورودی شبیه سازی شده محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد سزیم ۱۳۷ جذبی در حیوانات آبزی ۵ تا ۱۰ برابر بزرگتر از سزیم جذبی گیاهان در حوادث هسته ای و هوای آلوده با مواد پرتوزایی است