سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد ابوحسینی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق
محمد ادیب قدمیاری – شرکت پژوهنده نیرو
علی اصغر انصافی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی

چکیده:

ترانسفورمرها یکی از مهمترین و گرانترین اجزای سیستمهای قدرت میباشند و خروج ناگهانی آنها از مدار باعث ایجاد خسارات فراوانی میشود، بنابراین ارزیابی و تخمین عمر باقیمانده آنها امری مهم و ضروری میباشد. عمر ترانسفورمر که در مرحله طراحی تخمین زده میشود به دلیل شرایط مختلف آب و هوایی و بهرهبرداری، با عمر واقعی آن متفاوت میباشد. عمر ترانسفورمرها متناسب با عمر عایق کاغذی سیمپیچ آنها میباشد، و عمر این عایق کاغذی که از جنس سلولز میباشد نیز متناسب با استحکام مکانیکی آن میباشد. درجه پلیمریزاسیون معیاری برای تعیین میزان استحکام مکانیکی میباشد که با داشتن مقدار آن میتوان به عمر باقیمانده عایق کاغذی پیبرد. ولی برای تعیین درجه پلیمریزاسیون کاغذ نیاز به باز کردن ترانسفورمر و نمونه گیری از آن میباشد ولی این امر امکانپذیر نمیباشد. در این مقاله روشی ارائه میشود که دیگر نیازی به باز کردن ترانسفورمر نباشد و با استفاده از نتایج آنالیز روغن و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی خاصی، درجه پلیمریزاسیون و در نتیجه عمر باقیمانده ترانسفورمر را تخمین زد.