سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تقی سامی – دانشگاه علم و صنعت ایران2مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شهرتالش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی برای تخمین عمر عایقی کابل های فشار قوی که تحت تاثیر تنش های الکتریکی -حرارتی 1، تغییرات بار 2 و گذرا های حرارتی 3 هستند ارائه شده است . تاثیر گذرا های حرارتی در اثر تغییرات بار بوسیله شبکه حرارتی دو حلقه معروف سیگره 4 مدل شده و اثر تنش الکتریکی -حرارتی مربوط به تغییرات بار بوسیله قائده آسیب دیدگی تجمعی ماینر 5 محاسبه شده است . بخش های از دست رفته عمر 6 در هر پله از تغییرات بار بوسیله مدل عمر الکتریکی -حرارتی ترکیبی مناسب ارزیابی می شوند . روش مذکور در یک مطالعه ارائه با عایق kV موردی به یک کابل فشارقویXLPE 132 شده است . نتایج نشان می دهد که عمر کابل به تغییرات بار ، گذرا های حرارتی و همزمانی بین تنش های حرارتی و الکتریکی بسیار حساس است.