سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام
امیررضا پیلوار – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
جعفر سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

یکی از خواص مهم مکانیکی بتن، مقاومت فشاری می باشد که بسیار تأثیر پذیر از طرح اختلاط بتن است. پارامترهایی نظیر عیارسیمان، آب به مواد سیمانی، مواد جایگزین سیمان و غیره بر مقاومت فشاری بتن تأثیر گذار می باشند که با توجه به فراوانی پارامترها، پیشبینی مقاومت فشاری بتن دشوار گردیده است. امروزه مدل سازی به کمک شبکه های عصبی جایگاه ویژهای در علوم فنی و مهندسی پیدا کردهو مدلسازی رفتار مواد که با پیچیدگیهای فراوانی روبروست تا حدودی به کمک شبکه های عصبی میسر شده است. شبکههای عصبی مصنوعی الهام گرفته از شبکههای عصبی بیولوژیکی میباشد که عموماً از واحد های سلولی عصبی تشکیل شده و از طریق ارتباطی به ناماکسون با یکدیگر در ارتباط می باشند. به بیان ساده، از مدلهای شبکه عصبی میتوان به عنوان یک رگرسیون کاملاً غیر خطی و پیچیده یادکرد که بر اساس داده های ورودی و هدف آموزش دیده و قادر به پیشبینی شرایط بر اساس ورودیهای جدید میباشد. در این مقاله با در نظرگیری پارامترهای طرح اختلاط بتن به عنوان ورودی، از مدلسازی شبکه عصبی برای پیش بینی مقاومتفشاری بتن استفاده شده است. طرح های اختلاط مختلفی جهت بررسی عملکرد مدل های مورد استفاده، به کار گرفته شد و مشخص گردید کهمدل های شبکه عصبی عملکرد بسیار مناسبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن دارند.