سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مجنون – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان،پژوهشکده علوم و تکنولو
مهدی لویی پور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردری

چکیده:

تخمین موقعیت، موضوع مهمی است که در دستگاه های دنبال کننده ی مسیر نقشی حیاتی دارد، علی الخصوص زمانی که ازGPS نتوان استفاد ه نمود یا اطلاعاتی که ازGPSدریافت م ی شود، معتبر نباشد . در وسایل هوشمند بدون سرنشین ز ی رآبی، با توجه به ای ن که اطلاعات GPS در زیر آب قابل دریافت نیست، استفاده از شیوه های تخمین موقعیت اهمیت ویژ ه ای دارد. در این تحقیق، تلاش بر این است که تخمینی از موقعیت با ساده ترین روش ممکن و با استفاده از سنسو رهای اندازه گیری سرعت و زاویه ارایه شود، سپس نت ایج در مسیرهای گوناگونی شبیه سازی شد ه ونهایتا ب ا استفاده از اطلاعات دریافتی ازGPS موقعیت تخمینی اصلاح می گردد و نتایج با مقادیر واقعی (در حالی که نویز و اختلال در اندازه گیری سنسورها تاثیر نداشته باشد) مقایسه می شود