سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم نوابیان – دانشجوی دکترا گروه آبیاری و آبادانی دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و من
عبدالمجید لیاقت – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشکده آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

هدایت آبی غیراشباع یک مشخصه مهم فیزیکی خاک برای شبیه سازی حرکت آب و املاح در محیط متخلخل می باشد . برای کاهش مشکلات اندازه گیری مستقیم هدایت آبی غیراشباع، توابع انتقالی به عنوان یک روش غیرمستقیم تعیین پارامترهای دیریافت خاک بکارگرفته شده اند . آنچه مسلم است انتخاب پارامترهای زودیافت موثر که دارای مفاهیم فیزیکی مرتبط با پارامتر دیریافت باشند، در افزایش دقت تخمین توابع انتقالی نقش بسزایی دارد . در این تحقیق از آنالیز حساسیت برای تعیین مناسب ترین پارامترهای زودیافت موثر بر هدایت آبی غیراشباع استفاده گردید . با استفاده از پارامترهای انتخابی در محدوده های متفاوت رطوبتی توابع انتقالی با دقت تخمین بالا ارائه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که در تخمین هدایت آبی غیراشباع در رطوبت های کمتر از رطوبت در نقطه عطف منحنی رطوبتی تا نزدیک به رطوبت باقیمانده، این پارامتر از پارامترهای شکل منحنی رطوبتی ون گنوختن، رطوبت باقیمانده، رطوبت اشباع، درجه اشباع و شاخص خلل و فرج ریز خاک تاثیر می پذیرد . همچنین هدایت آبی غیراشباع در نقطه عطف منحنی رطوبتی علاوه بر پارامترهای شکل منحنی رطوبتی ون گنوختن و رطوبت اشباع به طور هم زمان به شاخص خلل و فرج ریز خاک و هدایت آبی اشباع وابسته است . هدایت آبی غیراشباع در دامنه رطوبتی بیشتر از نقطه عطف تا رطوبت اشباع نیز تنها از پارامترهای شکل منحنی رطوبتی ون گنوختن و هدایت آبی اشباع تبعیت می نماید