سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته تاج نیا – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تخمین واریانس نویز تصاویر خاکستری ا ر ائه م ی گردد .این روش مبتنی بر تخمین چگالی نویز در پنجره هایی از تصویر م ی باشد که نقش مهمتری در تخمین ایفا م ی کنند . برای این منظو ر تصویر ورودی به پنجره هایی تقسیم می شود از هر پنجره سه و ی ژگی استخراج م ی کنیم : میزان شباهت چگالی احتما ل پنجره با توزیع گوسی، درج ه ی اشباع روشنایی در پنجره و متوسط روشنایی پنجر ه . به کمک ویژگیهای استخراج شده در یک سیستم فازی واریانس نویز تصویر بر اساس مجموع وزندار ی از واریانس تصویر در هر پنجره تعیین می گردد. نتایج تجربی نشان می دهد در تخمین نویز تصاویر با بافت پیچیده (شلوغ ) که سایر روشها عملکرد ضعیفی دارند روش پیشنهادی در تخمین واریانس نویز موفق تر است