سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مینایی – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
عباس معلمی اوره – دانشجوی دکتری مکانیک
احمد شریفی مالواجردی – استادیارپژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

فشردگی خاکهای کشاورزی به عنوان یک مشکل اساسی در تولید محصول شناخته شده است و بررسی آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این تحقیق، سامانهای صوتی برای تخمین پیوسته فشردگی خاک با استفاده از سه میکروفن که در میلههایی با نوک مخروطی قرار گرفته و بر روی تیغهای به صورت افقی با فاصلههای یکسان نصب شدهاند، طراحی گردید. سامانه آکوستیک فشردگی خاک را در سه لایه ۳۵-۲۵cm ,25-15 ,15-5 بر اساس اندازهگیری چگالی طیف توان power spectral density (PSD)) صدای تولید شده ناشی از حرکت تیغه در خاک، برآورد میکند. این سامانه در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت به طوریکه میکروفنها در هنگام کار در عمق های ۱۰ ۲۰ و ۳۰ سانتیمتری حرکت میکردند. چهار سطح فشردگی توسط تردد تراکتور (بدون تردد، ۱ و۴و۸ تردد) ایجاد گردید. آنالیز تبدیل فوریه سریع روی دادهها ارتباط مستقیمی را بین بلندی صدا و سطوح فشردگی خاک در بازه فرکانسی ۵/۵تا۷/۵KHZ نشان داد بنابراین یک بانک فیلتر شامل ۵ باند بسامدی در محدودههای شامل ۵/۹-۵/۵و۶/۳-۵/۹ و۶/۷-۶/۳و۷/۱-۶/۷ و ۷/۵-۷/۱ کیلو هرتز بکار برده شد. در هر بازه بسامدی میانگین PSD اندازهگیری و پیوند آن با شاخص مخروط خاک مورد بررسی قرار گرفت.