سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم محمدی – کارشناسی اقتصاد؛ دانشگاه شهید بهشتی)کشور ایران
ریحانه صوفی نیستانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی
ملیحه خنجری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
احمدعلی بهمن پور – دکترای برق- قدرت؛ مدیر بخش مهندسی توزیع شرکت مهندسین مشاور نورگستر

چکیده:

تحقیق وتوسعه (R&D) -در هر کشوری یک عامل تعیین کننده جهت رشد و توسعه می باشد . پر واضح است که تحقیق و توسعه تنها در صورتی به توسعه اقتصادی منجر می – شود که برنامه ریزی هدفمند و سیاستگذاری در سطوح ملی، به صورت مستمر وجود داشته باشند. مقاله حاضر بخشی از پروژه تحقیقاتی تحت عنو ان برنامه ریزی راهبردی تحقیقات برای بخش توزیع صنعت برق به کارفرمایی شرکت توانیر می باشد که در گروه اقتصاد و مدیریت برق پژوهشگاه نیرو بهاجرا رسیدهاست. هدف اصلی این پژوهش، تعیین و شناسایی سرفصلهای تحقیقاتی بخش توزیع صنعت برق و به تبع آن تهیه نقشه راه تحقیقات در این حوزه میباشد. اساسیترین گام در تدوین استراتژی تحقیقات، طراحی و توسعه متدولوژی مناسب برای آن است . براین اساس متدولوژی متناسب با شرایط صنعت برق ایران و برگرفته از ادبیات برنامه ریزی استراتژیک طراحی گشت . با استفاده از این متدولوژی، ابتدا چالشهای اساسی بخش توزیع صنعت برق شناسایی شده، سپس با تعیین نقاط ضعف مربوط به هر یک از چالشها به بررسی راهکارهای مناسب جهت رفع آنها پرداخته شدهاست. در ادامه سرفصلهای تحقیقاتی اولویت دار و نقشه راه تحقیقات بخش توزیع در صنعت برق ایران ارائه گردیدهاست. در طول اجرای متدولوژی، اطلاعات مورد نیاز و پردازش آنها با برگزاری پانل خبرگان بهدست آمدهاست