سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید صفدر حسینی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
علی دریجانی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

صنعت ابریشم در ایران یکی از قطبهای مهم تولیدی محسوب می شود که صنایع نساجی وابستگی خاصی بدان دارد . وجود نیروی کار فصلی، موا د اولیه داخلی، پتانسیلهای موجود منطقه ای و شرایط مساعد آب و هوایی این صنعت را از مزیت ویژه ای برخوردار نموده است . به گونه ای که امروزه بعنوان منبع درآمدی مهمی برای روستاییان تلقی می شود . ساختار این صنعت به گونه ای است که از یک سو با مؤسسات تولید نوغان وا بسته بوده و از سوی دیگر بر پتانسیل های روستا در این عرصه تکیه داشته و نهایتاً آنکه با صنایع کوچک دستی و صنایع نساجی و نوغانداری ارتباط می یابد . چنین ویژگی این صنعت را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد که بروز هر گونه شوک اقتصادی یا غیراقتصادی می تواند کل سا ختار صنعت را متأثر ساخته، زمینه های بهبود و یا رکود صنعت را در برداشته باشد . به بیان دیگر ساختار صنعت مانند جریان به هم پیوسته ای است که تفکیک بخشهای مختلف آن می تواند کارایی سیستم را تغییر داده و بر محصول نهایی و جنبه های درآمد زایی و اشتغال آن اثر گذارد . در این مقاله با استفاده از رهیافت تعمیم یافته الگوی فلوید، چارچوبی نظری بمنظور ارزیابی رفتار اقتصادی صنعت پیله ابریشم و بازارهای مرتبط آن ارائه می گردد . این الگو به گونه ای طراحی گردیده است تا صنعت نوغانداری و صنایع تبدیل و فرآوری پیله ابریشم را در قالب فرم ماتریس های مرکب و الگوهای جبری ادغام نماید . بطوریکه وضعیت انحصار کامل در بازار تولید تخم نوغان به عنوان نهاده اصلی صنعت پیله ابریشم و رقابتی بودن سایر عوامل و ستانده ها را بصورت الگویی کلّی و سیستمی مدنظر قرار داده است . بدیهی است در صورت داشتن مقادیر پارامترها و ضرایب فنّی، این الگو امکان شبیه سازی آثار و پیامدهای مداخله در هر بازار، زیرصنعت و شوکهای سیاستی مختلف را به سیاستگزاران و برنامه ریزان فراهم می نماید .