سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خراشادیزاده – کارشناس( ارتباطات اجتماعی)مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشا
محمدناصر یاربی سنگانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشهد
فاطمه محمودی قرایی – کارشناس صنایع غذایی
خلیل سلیمانیان – کارشناس ارشد جغرافیای انسانی اقتصادی

چکیده:

فقدان تعامل کافی بین بخش های ترویج ،اجرا وتحقیق دراموربرنامه ریزی، اجراء، نظارت، وارزشیابی و نیزکاهش همگرایی بین عوامل انسانی پروژه ها (مروج، کارشناس فنی ،محقق، ناظر، ارزشیاب و …) در سطح ستاد وصف باعث کاهش کارآیی و اثربخشی برنامه های گروههای هدف ذیربط می گردد. هدف از طراحی و تدوین این برنامه به کارگیری راهبردهای مدیریت پروژه به منظور به حداکثر رساندن بهره وری فرایند برنامه ریزی تلفیقی بین ترویج و بخش های اجرا وتحقیق، جهت گروه های هدف در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی بوده است.طی این پروسه ساختارهای نوین هماهنگی، تدوین پروژه، اجرا، نظارت و ارز شیابی، طراحی واستقرار یافته اند و الگوی برنامه ریزی فوق طی سه سال88-86 تکرار و تکوین پیدا کرده است طی سالهای فوق به ترتیب 76-55-65 پروژه با روش شناسی ذیل تهیه و اجراشده است. -1 نیاز سنجی از شهرستان ها ، 2- بررسی کا رشناسی (مساله –نیاز –راه کار ) در شورای هماهنگی مدیریت – ترویج(ساختارمشارکتی تصمیم گیری )، 3- بررسی درکارگروه های تخصصی سازمان وتعیین اولویت های اجرایی 4 تعیین طرح های اجرایی و زیر پروژه های هر طرح ، 5- تعیین روش شناسی تهیه پروپوزال (تعریف 17 آیتم / مؤلفه برای پروژه نویسی )، 6- تدوین پروژه های هر طرح ، 7- تصویب پروژه ها توسط شورای برنامه ریزی سازمان ، 8- انعقاد توافق نامه با شهرستان ها به منظوراجرای برنامه 9- ابلاغ پروژه ها به شهرستان ها 10 – تعیین کارراهه های کنترل ومدیریت پروژه با بهره گیری از استاندارددانش مدیریت پروژهPMBOK و با هدف استقرار ساختا رهای این مدل