سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

شکوفه طالب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد بیرجند
فرید فروزانفر – دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:

نهضت مدرن که به اعتقاد بسیاری از متفکران، بزرگترین تحول فکری و ساختاری تاریخ بشر میباشد، باعث تغییر و تحول در تمامی عرصههای علمی و هنری گردیده است. درحوزهی معماری و شهرسازی این تحول که نتیجه تغییرنگرش و سبک زندگی مردم، تغییر بعد خانوار، ورود ماشین به بافتهای شهری و منازل مسکونی، اقتصاد زمین، ارتقاء سطح تکنولوژی ساخت و … می باشد، شکل جدیدی از زندگی، بافت شهری و واحد مسکونی را ایجاب میکند.. بدیهی است گذار از مرحله سنت به مدرن، منجر به بازتعریف عناصرسنتی در خانههای مدرن شد که این پژوهش سعی در واکاوی نمودها و دلایل این تحول دارد. دراینراستا با معرفی عناصر ساختاری بافت سنتی و مابهازای مدرن آنها در یک مجتمع مسکونی اولا ترجمان مدرن عناصر سنتی ارایه میگردد و ثانیا دلایل این تغییر کالبدی مورد مکاشفه قرار میگیرد. برای این منظور بافت سنتی خانهی مشروطه واقع درخیابان نشاط کوچهی مشروطه شهر اصفهان با مجتمع مسکونی زیتون واقع درهمان شهر به روش توصیفی مورد مقایسه قرار میگیرد و سعی بر آن است که سلسله مراتب تقرب به خانه در بافت مسکونی سنتی و مجتمع مسکونی مدرن بصورت تطبیقی مقایسه و وجوه تشابه و افتراق آنها کشف و مابهازای مدرن عناصر کالبدی سنتی معرفی و دلایل این تحول شناسایی گردد.