سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا کاوسی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

قارچهای طاقچه ای ازقارچهای بسیارمضر هستند و موجب پوسیدگی چوب درختان می شوند هدف ازاین پژوهش شناسایی درختان میزبان قارچهای طاقچه ای و بررسی برخی عوامل دراستقرار قارچ روی میزبان است که بدین منظور درجنگل ناهمسال منطقه شصت کلاته گرگان بصورت تصادفی دو ترانسکت به عرض 50متر پیاده و درداخل ترانسکت ها صددرصد درختانی که دارای قارچهای طاقچه ای بودند شناسایی گردید از 9 گونه قارچ شناسایی شده Fomesfomentarius با 37.7 درصد فراوانترین گونه قارچی بود 5 گونه درختی راش ممرز افرا بلوط و انجیلی بعنوان میزبان های قارچهای طاقچه ای شناسایی شدند که بیشترین درصد میزبانی را درخت راش با 54.2 درصد داشت 68.42 درصد قارچهای طاقچه ای درجهت های جنوبی و رو به افتاب تنه میزبان استقرار داشتند درختان افتاده و خشکه دارهای سرپا بیشترین درصد استقرار قارچها را به خود اختصاص دادند بنابرنتایج این پژوهش فراوانی قارچهای طاقچه ای با فراوانی میزبانهایشان رابطه مستقیم دارد همچنین کیفیت میزبان دراستقارر و تنوع قارچها موثر است.