سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیلوفر قالبسازجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
پروین علیزاده اسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
راضیه رستمی – کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در این مطالعه، فیلم نانوکامپوزیتی پلی آنیلین/نانولوله کربن با روش ولتامتری چرخه ای در حضور سورفکتانت یونی سدیم دودسیل سولفات بر روی الکترود آلومینیوم ترسیب شد. سورفکتانت در این فرایند هم به عنوان الکترولیت حامل و هم به عنوان پراکنده ساز نانولوله های کربن مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر غلظت نانولوله های کربنی در رفتار الکتروشیمیایی فیلمهای کامپوزیتی سنتز شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مقایسه خواص فیلمهای کامپوزیتی با فیلم پلیمری خالص،فیلم پلی آنیلین نیز بر روی آلومینیوم به روش ولتامتری چرخه ای ترسیب شد. بررسی مورفولوژی و مطالعه سطحپوششهای ایجاد شده و همچنین مطالعه جایگیری نانولوله های کربنی در ماتریکس پلیمری با تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترون روبشی انجام گرفت. خواص حفاظت از خوردگی پوششهای پلیمری و کامپوزیتی به دست آمده با روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول اسید کلریدریک 0/5مولار به عنوان محلول خورنده، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که فیلم پلی آنیلین بیشترین محافظت در برابر خوردگی آلومینیوم را نشان داده است.