سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جلال عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدحسن رحیمیان – کراشناس مرکز ملی تحقیقات شوری
احمدعلی کریمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد عبداللهی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی یزد

چکیده:

امروزه استفاده از داده های ماهواره ای در تهیه نقشه پارامترهای مختلف زمینی در عرصه های با مساحتهای مختلف امری ضروری و البته متداول شده است . در این راستا روشهای متعددی به کارگرفته می شود که اکثر آنها شامل استفاده از مبانی سنجش از دور و ماهیت طیفی داده های ماهواره ای و نیز استفاده از آنالیزهای آماری جهت بررسی ارتباط بین داده های میدانی کسب شده از آن پارامتر و اطلاعات ماهواره ای می باشد . بیشتر آنالیزهای موجود بر پایه شناسایی مناسبترین تک باند ماهواره ای، شناسایی بهترین شاخص خاک یا پوشش گیاهی و یا شناسایی مولفه اصلی ) ) PC مربوط به یک پارامتر زمینی است . در این تحقیق به معرفی روشی برای استفاده تلفیقی اطلاعات تک باندها، شاخصهای خاک و پوشش گیاهی و نیز فاکتورهای محیطی تاثیر گذار بر روی پارامتر زمینی مورد مطالعه پرداخته شده است . بدین منظور از رگرسیون چند گانه خطی جهت بررسی روابط آماری موجود بین اطلاعات ذکر شده با هدایت الکتریکی خاک سطحی استفاده و در نهایت نقشه شوری منطقه مطالعاتی ترسیم گردیده است