سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی منصوری کیا – دفترسازه وهیدرولیک دفتر فنیمهندسی شبکههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و
روح اله محمدعلی زاده – گروه سازه دفترفنی مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزست

چکیده:

وسعت اراضی قابل کشت در استان خوزستان، سبب به وجود آمدن شبکه های عظیم آبیاری و زهکشی در این منطقه شده است. درعینحال تشکیلات ساختاریخاک به گونهای است که همه نوع خاک مسئلهدار شامل خاک – های واگرا، روانگرا، رمبنده، تورم زا و حاوی املاح شیمیایی مضر (همچونگچ و…) در سطح استان مشاهده شده است. لحاظ نمودن راهکارهایی جهت ساخت سازه ها در خاکهای مسئلهدار موجب پیشگیری از خسارات احتمالی و ترمیم یا تثبیت سازههای موجود ساختهشده برروی اینگونه خاکها خواهد شد. کانال انتقال آب سمت راست سد انحرافیشهداء واقع در بهبهان یک نمونه از سازههای اجرا شده در استانخوزستان میباشد که به علت عبور ازخاکهای مسئله دار (عموماًگچ دار ) دچارمشکلاتی گردیده است . هدف از این تحقیق، ارائه پیشنهادات اجرایی به منظور ساخت یا ترمیم کانال ها یا سازه های ساخته شده در خاک های گچ دار منطقه بهبهان بوده است . در این تحقیق به بررسی سازه ها در خاکهای حاوی املاحگچ پرداخته شدهاست. در نهایت، افزودن یک تا سه درصد آهک همراه با افزودن حداکثر هفت درصد روغن سوختهخودرو به خاک گچدار سبب بهبودخواص آن به منظور ساخت کانالهای آبیاری شده است.