سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

پریسا ایران نژاد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

جهانی که ماانسانهادرآن زندگی می کنیم،محلی است برای دیدن ،شنیدن ، خواندن وتبادل نظر که باید برای سازگار شدن با محیط و همین طور با پدیده هایی که واقعیت نامیده می شود،وارد شبکه های ارتباطی وسیعی شد؛ بنابراین لازم است که واقعیت ها شناخته ،فهمیده و به عنوان تجربه تفسیر گردند.تفکر همیشه در ارتباط با موقعیتها،اشیا،اشخاص و واقعیتها بوده وازطریق درک کردن آنها شکل می گیرد.افراد همیشه در ارتباط با امور روزانه خود فکر می کنند ،ولی همواره مسایل و مشکلات خودرانمی توانند حل نمایند.آنچه مهم است کیفیت تفکر و همین طورارتباط بین تفکر و عمل می باش د. تفکرتلاش سنجیده ای است که درجهت شکل دادن ،بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد.ازآنجا که کیفیت آینده فرد و جامعه به کیفیت تفکر فرد وافراد آن جامعه بستگی دار د،لزوم توجه به تفکر احساس می گردد .درهرجامعه ای ارزشهای اولیه و فرهنگ خاصی وجود دارد که برتفکر افراد اثر می گذارد؛بنابر این جوامع مختلف انسانی به دلیل عقاید و نگرشهای متفاوت دارای تفکر زمین ه ای متفاوتی نیزمی باشند . به منظورآشکارسازی مفاهیم ،ارزشها و رفع پیچیدگیهای موجود در جهان امروز ، انسانها نیازمند یادگیری تفکر به طور علمی و منطقی می باشند تا زبان فرهنگی مشترکی یافته و واقعیتهای خاص را بطور مشترک تجربه نمایند ؛ بنابراین براساس نحوه اندیشیدن ،نیاز به روشهای خاصی برای تفکر مطلوب می باشد. تفکر مطلوب شامل ارز یابی کیفیت (تفکر انتقادی )ونیز تولید چ یزهای بدیع (تفکر خ لاّّق) است. تفکر انتقادی شامل جستجوی دلایل، استفاده ازمنابع معتبر و ذکرآنها،در نظر گرفتن کل موقعیت،توجه به نکات اساسی و غیره می باشد.تفکر خلا ق دارای جنبه هایی چون داشتن میل شدید درباره هدف مشخص ، رفع مح دودیت های دانش و استعد ادهای خود،ارزیابی درونی وغیره است .بهترین راهکار در جهت کسب مهارت های تفکر انتقادی و خلاق و همین طور ترویج آن، استفاده از روش تحقیق (علمی) در تمام مطالعات انسانی است؛ درنتیجه می توان گفت که برای ارتقا و ترویج علوم و فرهنگ انسانی نیاز به بهبود تفکر از طریق آموزش روش های تفکر بوده تا با جلوگیری از خطاهای ادراکی،رامنیت و سلامت روانی و جسمانی بر جوامع ملل سایه گستراند