سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پردیس ترابی – دانشجویکارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
علیقلی حیدری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
جواد محمدقلی نیا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

امروزه توسعه تعاونی ها یک راه حل بنیادی جهت تقویت بخش اشتغال توسعه صنعت کشاورزی وخوداتکایی در بخش تولید محصولات اساسی کشاورزی محسوب شده و زمینه های توسعه آن به عنوان یکاولویت استراتژیک دربخش ترویج کشاورزی مطرح بوده است لذا توجه به ابعادم ختلف تعاونیهای کشاورزی از جمله راه کارهای بهبود عملکرد آنها علاوه بر توجیه پذیری اقتصادی اجتماعی جهت ترغیب بیشتر افراد به تشکیل تعاونی ها باعث پایه گذاری منسجم در دیگر برنامه های ترویج کشاورزی خواهد شد با آنکه ماهیت تعاونی های کشاورزی با دیگر واحدهای اقتصادی صرف متفاوت بوده اما عملکرد تعاونی های کشاورزی غالبا معادل عملکرد مالی آنها درنظرگرفته می شود تحقیقات متعددنشان میدهد که در مفهومی فراتحلیلی ارتقای سطح همکاری اعضا تعاونی ها نقش موثرارتباطات و هزینه های تبادلات و ارتباطات دسترسی به فرصت ها اطلاعات منابع مادی و موقعیت های اجتماعی تحت عنوان کلی سرمایه اجتماعی نیز برروی عملکرد تعاونی ها اثر گذار بوده است لذا این مطالعه درنظر دارد به روش مروری تحلیلی صمن بیان عوامل اثرگذار برهبود عملکرد تعاونی ها مفاهیم سطوح و اشکال سرمایه اجتماعی به متغیرهای اثرگذار در سنجش سرمایه اجتماعی تعاونی های کشاورزی اشاره دارد.