سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هستی فتوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
مولود چرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

توسعه جوامع بشری در ابعاد مختلف و نیاز روز افزون به اطلاعات جدید و گوناگون باعث گردیده که حیات این جوامع به شدت به گردش اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع وابسته گردد. دستیابی به این اطلاعات در تمام بخش ها یک عنصر حیاتی به شمار می رود. اما در این میان نظام ترویج کشاورزی که وظیفه خطیر و حساس اطلاع رسانی را در بخش کشاورزی بر عهده دارد، بیش از سایربخش ها به دسترسی به اطلاعات به موقع و روزآمد وابسته می باشد. محدودیت های روش هایسنتی ترویج ازجمله : هزینه بالا، زمان بر بودن، پایین بودن کیفیت پیا مهای بدست آمده و غیره دانشمندان را به فکر ایجاد روش های نوینی همانند ترویج مجازی ( اینترنتی ) انداخت. ترویج مجازی توانایی بالقوه ای در صرفه جویی سرمایه، زمان و نیروی کار دارد. علاوه بر این مراحل فرایند ترویج را کاهش داده، سبب غن یسازی اطلاعاتی شده و کنش های متقابل را ایجاد می نماید. ترویج مجازی شامل استفاده مؤثر از اطلاعات و تکنولوژی ارتباطی شبکه های اطلاعات بی نالمللی و ملی و سیستم های یادگیری بر پایه رایانه می باشد که برای سهولت دسترسی کشاورزان، مروجان، محققان و مدیران دست اندرکار فعالیت های ترویجی برنامه ریزی شده است. ترویج مجازی سبب مبادله اطلاعات مافوق سرعت شده و پیشرفت های ویژ های را در زمینه کشاورزی و سایر علوم فراهم می نماید و کشاورزان را در تصمیم گیری های به موقع از طریق دسترسی به اطلاعات ضروری یاری م یرساند. مقاله حاضر درصدد است که ضمن مقایسه ترویج سنتی و ترویج مجازی نقش و اهمیت ترویج مجازی را در عصر کنونی مورد بررسی قرار داده و در این زمینه پیشنهادها و راهکارهای مناسب را ارائه نماید