سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریناز خیری – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دان
حمیدرضا ابوطالبی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دان
وحید ابوطالبی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله برای بهسازی گفتار با استفاده از آرایه میکروفونی، بر روی شکلدهنده پرتو فوقجهتی در شرایط میدان-دور، متمرکز شدهایم. این شکلدهنده پرتو از لحاظ حذف نویز پخشندهdiffuse) نسبت به سایر شکلدهندههای پرتو مورد توجه قرار دارد. ازآنجاکه گفتار سیگنالی باندوسیع است، برای بهبود عملکرد سیستم، شکلدهنده پرتو فوقجهتی به صورت زیرآرایهای، پیادهسازی گردیده است. در ادامه برای بهسازی بیشتر، از پسافیلتر -که پردازشی بر روی سیگنال خروجی شکلدهنده پرتو است- استفاده شده است. برای این منظور، چند تخمینگر متداول به عنوان پسافیلتر مورد استفاده قرار گرفت. شبیهسازیهای انجام شده نشان میدهد که عملکرد پسافیلترMcCowan در محیطهای نویزی واقعی، با بدست آوردن تابع همدوسی از سیگنالهای ورودی آرایه به نحو قابل توجهی بهبود مییابد. همچنین با بکارگیری الگوریتمی مشابهMcCowan بر روی پسافیلتر ،STSA(Short time Spectral Amplitude) تغییرات عملکرد این پسافیلتر در شبیهسازی بررسی میشود