سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه صدر – مدیر گروه پژوهشی مدیریت دولتی مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه
محمد امین نایبی – عضو هیئت علمی و مدیر کل مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگاه آزاد قز
مهدی بهبودی – مدیر گروه پژوهشی مدیریت بازرگانی مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری دانشگ

چکیده:

امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرایند مدیریت دانش در بالندگی سازمان های دولتی نقش تعیین کننده ای دارد. این مقاله به دنبال سنجش ادراک فرهنگ تسهیم دانش در سازمانهای دولتی و بررسی رابطه آن با عوامل سازمانی در دستگاههای دولتی است. در این راستا با استفاده از ادبیات موضوعی، عوامل سازمانی مرتبط با ادراک فرهنگ تسهیم دانش احصاء و اطلاعات موردنظر در سازمانهای دولتی استان قزوین از طریق پرسشنامه به روش میدانی جمع آوری شد و ارتباط آن با ادراک فرهنگ تسهیم دانش از طریق تحلیل همبستگی مورد سنجش قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش تعهد مدیریت به تسهیم دانش، وجود تکنولوژی مناسب برای تسهیم دانش، اعتماد، اندازه سازمان، فضای تعامل اجتماعی ، ساختار پاداش وتفاوت موقعیت ارتباط معناداری با ادراک فرهنگ تسهیم دانش در دستگاههای دولتی استان قزوین دارند.