سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی کاشکی – مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمیدرضا عباسی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد محمدی – کارشناس ارشد پژوهشی

چکیده:

تجمع رسوبات بادی در حاشیه پلایاها یکی از ویژگیهای مناطق خشک و فراخشک است فرایند پویای فرسایش بادی مانع از تثبیت همیشگی این نوع رسوبات بوده و بسته به وضع پوشش گیاهی و مدیریت کنترلی تحرک و جابجایی تپه های ماسه ای امری طبیعی تلقی می گردد با توجه به آثار نامطلوب فعالیت تپه های ماسه ای بر زیرساختهای توسعه ای در مناطق بیابانی و نیز ضرورت صرفه جویی دروقت و هزینه عملیات تثبیت ماسه اقتضا می کند که بخشهای فعال ماسه زارهای مناطق بیابانی شناسایی و از بخشهای غیرفعال تفکیک شود دراین مقاله سعی شده است تا از طریق تشخیص شکل ناهمواریهای ماسه ای و ویژگیهای نظیر استقرار پوشش گیاهی چه بصورت طبیعی و چه بصورت مصنوعی احداث بادشکن و احیا بیولوژیک ماسه زارهای فعال و غیرفعال از یکدیگر منفک شده و ضمن بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انها قابلیت کنترل و تثبیت بیولوژیک و نیز مدیریت بهره برداری پایدار و اقتصادی از آنها تبیین گردد.