سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابوئی مهریزی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیامک نجاریان – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید معینی – مرکز تحقیقات تروما و جراحی، بیمارستان سینا، دانشکده علوم پزشکی، دانش
پدرام پهلوان – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقال ه، برای اولین بار، به کمک روش اجزای محدود، تشخیص لامس های شریان داخل بافت و تفکیک آن از غده درجراحی با حداقل تهاجم، مدل سازی شده است. در این مدل سازی، مدل های دو بعدی از بافت تنها، بافت شامل غده و بافت شامل شریانبر اساس داد ههای هندسی و مقادیر دقیق فشار داخل شریان براکلی انجام شده است. با اعمال شرایط مرزی و بارگذاری یکسان بر رویتمام مد لها، نمودارهای تنش برای گره هایی از سطح بالایی هر مدل که نقش انتقال داده های لامس های را دارند، استخراج شدند. سپس بامقایسه این نتایج، مشخص شد که اگر مقدار تنش در این گر هها، یکسان و نسبت به زمان ثابت باشد، آن بافت، یک بافت تنها است؛ درغیر این صورت، اگر نمودار تنش دارای قله باشد، آن بافت، شامل شریان یا غده است. هم چنین مشخص شد نمودار تنش بافت شاملشریان در مقایسه با بافت شامل غده، نسبت به زمان متغیر است. در پایان، اثر تغییر پارامترهای مختلف مدل در تشخیص شریان داخلبافت از جمله ضخامت بافت، مدول الاستیسیته شریان، قطر شریان و میزان فرورفتگی حسگر لامسهای در سطح بافت مورد ارزیابی قرارگرفت.