سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد احمدی لیوانی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهند
مهدی ابادی –

چکیده:

در این مقاله، یک رویکرد توزیع شده انرژی کارا برای تشخیص ناهنجاری در داده های جمع آوری شده توسط گر ههای حسگر در یک شبکه حسگر بی سیم پیشنهاد می شود که با انجام پردازش درون شبک های هزینه ارتباطاتی را کاهش می دهد. ناهنجاری در داد ههای جم عآوری شده ممکن است به علت خرابی گره ها یا وجود گره های سازش کار در شبکه باشد. در رویکرد پیشنهادی، شبکه حسگر بی سیم به تعدادی گروه تقسیم م یشود. هر گروه دارای گره سرگروه می باشد که بردارهای داده را از سایر گره های عضو گروه دریافت م یکند. فرآیند ایجاد نمای عادی بین تمام گر ههای عضو هر گروه توزیع م یشود. هر گره به جای ارسال تمام بردارهای داده تنها توصیفی از این بردارها را برای گره سرگروه ارسال می کند. گره سرگروه، از تحلیل مولف ههای اصلی توزی عشده DPCA) و الگوریتم خوش هبندی پهنا ثابت FWC) برای ایجاد نمای عادی سراسری و تشخیص ناهنجاری استفاده م یکند. همچنین، با استفاده از ضرایب وزن دار حاصل از منحنی فراموشی نمای عادی سراسری را به روزرسانی می کند. نتایج آزمایش های انجام شده با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط گره های حسگر در آزمایشگاه اینتل- برکلی نشان م یدهد که رویکرد پیشنهادی از نرخ تشخیص قابل مقایس های نسبت به رویکرد تشخیص ناهنجاری متمرکز برخوردار می باشد، در حالی که هزینه ارتباطی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش م یدهد.