سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پویافر – کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مهرداد طرفدارحق – دانشیار دانشکده برق دانشگاه تبریز
سعید قاسم زاده – استادیار دانشکده برق دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از اساسی ترین مسائل در بحث نظارت و کنترل سیستم های قدرت، تشخیص و شناسایی عوامل مختلف خطاهای محتمل در شبکه است. این موضوع زمانی بحرانی و چالش برانگیز می شود کهخطاهای متعدد چند گانه یعنی چندین خطا با ماهیت مختلف به طور همزمان در نواحی مجاورت هم سیستم قدرت اتفاق بیافتد. در این مقاله سعی شده است با ارائه روشی پیشنهادی به تشخیص همزمان خطاهای متعددچند گانهپرداخته شود. اساس روش پیشنهادی در وهله ی اول افراز شبکه به زیر نواحی تقریباً مستقل با استفاده از تئوری تفکیک شبکه سپس تعیین نواحی مشکوک به خطا و به دنبال آن شناسایی عوامل خطا در نواحی مشکوک با بهره گیری ازمفهوم ضرایب توزیع است. در اینراستا، کمیت مشخصه جدیدی نیز تحت عنوان کمیت مشخصه انحراف توان خط معرفی شده است. از آنجائیکه با نزدیک تر شدن نواحی خطاهای همزمان بوجودآمده به هم، تشخیص خطاها بحرانی تر و پیچیده تر می شود، به منظور حصول اطمینان از عملکرد قابل قبول روش پیشنهادی حتی در بدترین حالات، در این مرحله از کار تمرکز بر روی سیستم کوچک است. بدین منظور تمام شبیه سازیها بر روی سیستم آزمایشی ۶ باسه انجام شده است.