سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمود فتحی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر- آزمایشگاه پرداز
کمال کیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه کامپیوتر
نسیم همایونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- گروه کامپیوتر

چکیده:

راه رفتن، یکی از ویژگیهای فیزیکی بدن افراد است، که امروزه به عنوان یک بیومتریک در سیستم های تشخیص هویت استفاده می شود . در این مقاله یک رهیافت جدید برای شناسایی افراد از روی راه رفتن مبتنی بر خوشه بندی مبتنی ب ر الگوریتم ژنتیکی ارائه شده اس ت. .در استخراج ویژگی یک تغییر اساسی نسبت به الگوریتم های قبلی انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ویژگی اولیه استخراج شده است . از خوشه بندی بر مبنای الگوریتم های ژنتیکی برای دسته بندی بردارهای ویژگی اولیه متشابه استفاد ه شده است و سپس با میانگین گیری از خوشه ها بردار ویژگی اصلی استخراج شده است . .در فاز تشخیص یک الگوریتم جدید مبتنی برDTWارائه شده است. نتایج آزمایشات کارایی رهیافت پیشنهادی را تایید می کنند.