سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت
مهران حق پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
مهدی علیاری شوردلی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله تشخیص و شناسائی عیب در زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره بر مبنای رؤیتگر تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.طراحی رؤیتگر تطبیقی بر اساس مدل تاکاگی- سوگنو دینامیک ماهواره صورت میپذیرد که ابزاری قدرتمند در مدلسازی سیستمهای غیرخطی میباشد. پس از مدلسازی و ارائه ساختار رؤیتگر، همگرایی خطای رؤیتگر در حالتی که عیب در عملگرهای زیرسیستم بروز نیافته است موردبررسی قرار خواهد گرفت و شرط همگرایی تخمین استخراج میشود، سپس همگرایی خطای رؤیتگر و خطای تخمین عیب، در صورت بروز عیب با انتخاب قانون تطبیق مناسب، نشان داده میشود. در نهایت نتایج شبیهسازی، کارایی روش ارائه شده در تشخیص و شناسائی عیب در زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره را نشان خواهد داد