سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی محمدی ترکاشوند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

نظر به خسارتهای زیادی که فرسایش در ایران به بار میآورد، لزوم بررسی جنبههای گوناگون آن اجتناب ناپذیر است . نقشهبرداری چهرههای فرسایشی و شدت آنها در مطالعات فرسایش و رسوب، بسیار حائز اهمیت بوده و اولویت برنامههای حفاظت خاک را مشخص میسازدنقشهبرداری زمینی و یا استفاده از عکسهای هوایی به دلیل هزینه – ها و زمان زیادی که صرف میکند، تهیه نقشه اشکال فرسایش را در عمل با مشکل مواجه میسازدبنابراین تحقیقات به این سمت گرایش یافته که بتوان از پردازش تصاویر ماهوارهای و GIS نسبت به تهیه نقشه اشکال فرسایش
اقدام نمود . بررسیهای مربوط به فرسایش و رسوب، بیشتر معطوف به تهیه نقشههای کمیِ فرسایش و رسوب بوده و کمتر به تهیه نقشههای اشکال فرسایش توجه شده است . مطالعات محدودی در مورد تهیه نقشه اشکال فرسایش صورت گرفته، مثل مطالعات GLASOD که فرسایش را به انواع آبی، بادی، فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی میکندو کاری به انواع فرسایش آبی ندارد . تحقیقاتی در مورد یک یا چند شکل فرسایش منطبق بر یک روش خاص انجام شده است ، اما طرحهایی بودهاند که کمتر به شاخصهای آماری توجه شده است . با توجه به این که یکی از راههای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای، تفسیر چشمی و طبقهبندی بر اساس رنگ، تُن، نقش و الگوهای زهکشی و بر اساس هدف مورد نظر است، در این تحقیق، صحت، دقت و خطای این طبقهبندی از نظر اشکال فرسایش و فرسایشهای سطحی، شیاری، خندقی و آبراههای ( مقیاس (1 :250000 مورد ارزیابی قرار گرفته است .