سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی کیش – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب ومدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان کوار
حبیب الله صالح احترامیان حقیقی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب وکارشناس اداره نگهداری شرکت آبفار فارس

چکیده:

عوامل متعددی چون کمبود منابع آب آشامیدنی وهزینه بالای طرحهای تامین آب در اجتماعات کوچک بخصور درمناطق روستایی باعث شده سامانه های ساده وارزان قیمت،جهت تامین آب آشامیدنی موردتوجه قرار گیرد با توجه به اینکهتاکنون تحقیقی جامع در خصوص ساخت صافی های سفالی متخلخل غیر تحت فشار با قابلیت عبور آب جهت تصفیه درایران به عمل نیامده است دراین فرایند ساخت صافی های سفالی با درصدهای مختلف تخلخل وقابلیت نفوذ جهت تصفیهآب در مناطق روستایی را با تکیه بر منابع محلی وبومی در دو فاز شامل امکان ساخت صافی های سفالی متخلخل و کارائیاین صافیها در تصفیه آب بررسی نمودیم. در فاز اول جهت ایجاد تخلخل به صورت میکروسکوپی درصافی های سفالی آردگندم با درصدهای مختلف به خاک رس اضافه نمودیم که ساخت تعداد 16 نمونه صافی سفالی از 4 تا 45 درصد تخلخلمیسر گردید، در فاز دوم مطالعه کارایی استفاده از صافی های سفالی متخلخل در حذف پارامترها ی: کدور ،نیترات ،هدایتالکتریکی، TDS ومیکروارگانیسمهای موجود درآب (کلیفرمها) بررسی گردید که در این مرحله با محاسبه راندمان حذف اینپارامترها مشخص شد که صافیها توانایی بالایی در حذف آلاینده های شاخص میکروبی (100 درصد کلی فرمهای شاخصوگرماپای)،رنگ (کاهش 45 تا 50 درصد رنگ ورودی متغییر) وکدور (کاهش 76 تا 90 درصد به ازاء کدورت ورودی متغییر)آب را داشته ،اما این سامانه نمی تواند جامدات محلول هدایت الکتریکی- سختی ونیترات آب را حذف نماید.