سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بخشوده – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدنادعلی علوی بختیاروند – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
تیمور باجول – مدیریت سازمان مدیریت پسماند اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، تصفیه آلودگی های آلی و ترکیبات نیتروژنه از شیرابه سالن دریافت زباله کارخانه کمپوستاصفهان به وسیله تالاب مصنوعی می باشد . این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و برروی تالاب مصنوعی افقی با جریان زیرسطحی انجام گرفت . دراین سیستم که بستر آن را شن و ماسه تشکیل داده و گیاه وتیور در آن کاشته شده بود شدت جریانو زمان ماند به ترتیب برابر 10 لیتر بر روز و 5 روز در نظر گرفته شد . مدت زمان انجام آزمایشات برروی تالاب مصنوعی افقی 60 روز است. بر اساس نتایج این تحقیق ، راندمان حذف COD, BOD، ازت، آمونیاک و نیترات برای تالاب اصلی به ترتیب برابر 72/85، 52/16، 13، 50 و 26 درصد بدست آمد که نشان دهنده کارایی تالاب مصنوعی افقی و گیاه وتیور در حذف آلودگی ها در تصفیه شیرابه می باشد.