سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد رئوف حسینی – گروه مهندسی معدن پژوهشکده صنایع معدنی و انجمن پژوهشگران جوان
محمد رنجبر – گروه مهندسی معدن پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
الهام اقایی – گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد پازوکی – گروه محیط زیست پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج

چکیده:

کائولن یک منبع اولیه مهم در صنایع چینی و سرامیک است. در این تحقیق، در مرحله اول، فروشویی زیستی یک نمونه کائولن دارای ناخالصی بالای آهن توسط دو سویه مختلف ازAspergillus niger انجام شد. تاثیر نوع سویه، چگالیپالپ و زمان افزودن رس به محیط کشت بر روی میزان حذف آهن بررسی شد. درنهایت، بیشترین میزان حذف آهن، با استفاده از سویه جداسازی شده از پوست پسته و چگالی پالپ 20g/l و هنگامی که خاک در شروع آزمایشها به کشت اضافه شد، به دست آمد. در مرحله دوم، با استفاده از شرایط بهینه حاصل از مرحله اول، جهت بهینه سازی بیشتر فرایند و تعیین نحوه تاثیر PH اولیه، مقدار قند، و غلظت اسپور در محیط فروشویی بر غلظت آهن محلول، تولید اسید اگزالیک و اسید سیتریک از یک طرح Central Composite استفاده شد. نمونه کائولن دارای 2/2 درصد اکسید آهن بود. پس از تحلیل نتایج، عوامل PHغلظت ساکارز و اسپور به ترتیب از بیشترین تاثیر بر انحلال آهن برخوردار بودند. بعلاوه، غلظت اسپور، ساکارز وPHبه ترتیب از بیشترین اهمیت در تولید اسید اگزالیک برخوردار بودند. همچنین، غلظت اسپور وساکارز به ترتیب از مهمترین عوامل در تولید اسید سیتریک بودند. در مرحله سوم، یک سویه دیگر از قارچ مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته و توانایی آن در حذف آهن، با سویه جداسازی شده از پوست پسته مقایسه شد. در مرحله چهارم، یک مدل سینتیکی برای ارزیابی فرایند ایجاد شد و معادلات Luedeking-Piret برای توصیف فرآیندهای حذف آهن، تشکیل اسید و مصرف ساکارز مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، نتایج به دست آمده نشان داد که فرآیند حذف آهن از کائولن تا حدی فرآیندی مرتبط با رشد بوده اما با افزایشغلظت آهن در محلول رشد سلول محدود می شود