سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر
فرشته آزادی پرند – دانشجوی مقطع دکتری ، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

گرید دانش یک محیط اتصالی هوشمند می باشد که بر روی گرید محاسباتی ساخته می شود تا ایجاد سازمان های مجازی را تسهیل نمای د. یکی از خصوصیات مهم محیط های مجازی پشتیبانی تصمیم گیری جمعی می باش د. یکی از مشکلات روش های موجود این است که نمی توانند محیط هایی را که تصمیم گیران به صورت پویا اضافه و کم می شوند را پشتیبانی نمایند. در این مقاله روشی جدید ارائه شده است تا بتوان تصمیم گیران را به صورت پویا به محیط اضافه و یا از محیط حذف نمو د. میزان صحت تصمیمگرفته شده توسط هر تصمیم گیر به صورت موضوعی با در نظر گرفتن نظر دیگر اعضا مشخص می گردد. میزان اثر گذاری تصمیم هر تصمیم گیر با در نظر گرفتن تصمیمات گذشته اش به صورت تدریجی تغییر می نماید . با فرض اینکه هر تصمیم گیر یک مجموعه پاسخ فازی در پاسخ به یک مساله تصمیم گیری تولید می نمایدعملگری برای هم جوشی مجموعه تصمیمات تصمیم گیران پیشنهاد شده اس ت. هدف از هم جوشی بهبود کیفیت تصمیم می باشد . عملگرهم جوشی یک مجموعه جواب فازی تولید می نماید که تابعی از امکان درستی هر تصمیم گیر و مجموعه پاسخ فازیش می باشد .