سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیات علمی (استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
مهرناز مهرآور – کارشناس مسئول و کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر گلستان
حسن ملکی زیارتی – کارشناس مسئول و کارشناس واحد تحقیقات کنترل و گواهی بذر گلستان

چکیده:

ماندگاری و سلامت از مهمترین جنبه های کیفیت بذر پنبه است. پنبه یکی از اساسی ترین گیاهان لیفی و صنعتی جهان می باشد. بذر مورد نیاز کشور حدود 4000 تن است که ضروری است مقداری بیشتر برای رفعنیازهای اضطراری تهیه و در انبارهای استاندارد نگهداری گردد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر انبارمانی درشرایط متعارف بر سلامت بذر و مقایسه تظاهر عوامل قارچی بذرزاد در بذر های تولیدی سال 1387 و سال 1388 استان گلستان انجام گردید. در همین راستا تعداد 86 نمونه توده بذر رقم ساحل از استان گلستان که به روش نمونه برداری استاندارد جمع آوری شده بودند، در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و بر اساس روش آزمون انجمن بین المللی بذرISTA) مورد آزمون قرار گرفتند. در این آزمون تعداد 100 عدد بذر بطور تصادفی انتخاب و به روش بلاتر(کشت روی کاغذ جوانه زنی کشت گردیده و پس از مدت10-7 روز شناسایی قارچهای بذرزاد رشد یافته بر روی بذر های پنبه با مشاهده کلنی قارچ ها در زیر استریو میکروسکوپ و مشاهده اندامهای بارده قارچ ها در زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید. نتایج بیان کننده متوسط فراوانی 13/3درصد برایFusarium spp در بذ رهای سال 1387 و69/6 درصد در بذور سال 1388 و Aspergillus spp94 و 16/99 درصد Alternaria spp. 6 و10/7 درصد Trichothecium sp 5/6 و 48/5 درصد به ترتیب برای بذرهای نمونه های سال 1387 و 1388 بود تفاوت چندانی نیز در ظهور سایر قارچ های بذرزاد از قبیل Penicillium spp. ،Rhizopus sp. ، Chetamium sp Nigrospora sp. آزمون مشاهده نگردید. با عنایت به اهمیت بذر و سلامت آن در کشاورزی پایدار و مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی عوامل بیماریزای بذرزاد در زراعت پنبه و ضرورت حفظ و نگهداری مقداری از بذرهای تولیدی به منظور استفاده در صورت حوادث غیر مترقبه در زمان داشت و در مواقع اضطراری و تدوین استاندارد های ملی کشور بر اساس آمارها و مبتنی بر مطالعات داخلی ، ضرورت مطالعات کافی در خصوص میکرو فلور بذور سنواتی به منظور بررسی میزان سلامت بذر و تجزیه کیفی آن در رابطه با ویگور، جوانه زنی و غیره و همینطور ساختار انبارهای نگهداری بذر پنبه و در صورت ضرورت اصلاح تخصص آ نها الزامی است