سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مددی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه تفرش
مسعود شفیعی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای کنترل سیست م های دو بعدی توصیف شده با مدل GR ارائه م ی شود. طبق این روش ورودی سیستم چنان تعیین م ی گردد که خروجی آن از سیگنال تولید شد ه ای توسط یک مدل مرجع پیروی کند و از طرفی یک شاخص عملکرد مرتبه دو حداقل شود. قانون کنترلی بدست آمده بصورت حلقه بسته بازگشتی بوده و ضرایب آن از طریق حل یک معادله جبری ریکاتی تعیین م یشوند. یک شرط کافی برای وجود جواب ، بر حسب ماتری س های ضرایب سیستم دو بعدی تحت کنترل بدست م ی آید. با ارائه یک مثال نحوه استفاده از روش پیشنهادی تشریح م یشود.