سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوذر داودی – کارشناس ارشدامار
کریم زارع – استادیار گروه اماروریاضی دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات فارس
جواد گرامی – استادیار گروه اماروریاضی دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات فارس

چکیده:

این مقاله چگونگی شناسایی مشاهدات موثر درمدل خطی تابعی درجاهایی که پیشگو تابع و پاسخ عدد است را بررسی می کند اندازه گیری اثرات یک تک مشاهده روی براورد و پیش بینی زمانی که مدل به وسیله ی روش مولفه های اصلی براورد شدها ست انجام گرفته است به همین دلیل دواماره برای اندازه گیری تاثیر هرمشاهده روی هربراورد و پیش بینی مدل خطی تابعی با پاسخ ع ددی معرفی شده است که تعمیمهای اندازه های پیشنهادی کوک برای مدل رگرسیون استانداردهستند یک روش خودگردان ساز هموار شده برای براورد چارک های اندازه های موثر پیشنهاد میشود که به ما اجازه میدهد یاداوری کنیم که کدام مشاهدات تاثیر بیشتری روی براورد و پیش بینی دارند درنهایت استفاده عملی ازآماره های پیشنهاد شده با تجزیه و تحلیل داده های یک مثال واقعی نشان داده شده است که نشان میدهد که اندازه های پیشنهادی برای شناسایی ناهمگونی درمدل خطی تابعی با پاسخ عددی مفید هستند