سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید یزدچی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا تابان – دانشیار دانشگاه یزد
محمود مدرس هاشمی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تاکنون الگوریتم های بسیاری برای آشکارساز هاَی – CFAR در محیط های ناهمگن دررادارهای تک آنتنه پیشنهاد شده اند درسالهای اخیر تعداد محدودی ازاین روشها برای آشکارسازی هدف دررادارهای MIMO بکارگرفت شد ه اند دراین مقاله روشهای جدیدی برای آشکارسازی CFAR بر مبنای آشکارساز اَی VI-CFAR ، MVI–GO ی MVI–SO جهت استفاده دررادارهای WSA–MIMO پیشنهاد می شودعملکرد آشکارسازهای جدید درمحیط همگن و ناهمگن از طریق شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرارمیگیرند و با آشکارسازهای CA CA-CFAR ، GO دررادارهای MIMO مقایسه می شوند