سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود فتوحی – دانشجوی دکتری عمران آب ،کارشناس بخش حفاظت و مهندسی رودخانه، شرکت مهند
ترانه توکلی – کارشناس ارشد زمین شناسی، مسئول بخش حفاظت و مهندسی رودخانه، شرکت مهند
علی اسدی خروی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی،کارشناس بخش حفاظت و مهندسی رودخانه، شرکت
محمد یارمحمدی – رئیس گروه فنی شرکت آب منطقهای گلستان

چکیده:

با تمرکز و تبدیل هرز آب ها و رگبار ها به سیلاب سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی به مراکز صنعتی، شهری و روستایی وارد می شود برآورد دقیقتر آستانه شروع رواناب و بارش نه تنها میتواند منجر به برآوردهای دقیق تر سیلطراحی و کاهش هزینه های ایمن سازی و خسارت سیل شود، بلکه در استفاده بهینه و مدیریت نزولات جوی و مسایل زیست محیطی نیز حایز اهمیت است. رودخانه زیارت که از یکی از سر شاخه های حوضه آبریز قره سو دراستان گلستان می باشد، از محلی تقاطع سرشاخه آبشار و طول بنه شروع شده و پس از طی مسیری در روستای زیارت، محل نهارخوران، شهر گرگان و روستای محمدآباد به رودخانه قره سو میریزد. دراین تحقیق برای تعیین آستانهبارش ابتدا واسنجی و اعتبار سنجی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS 3.4 به ترتیب با سیلهای رخ داده در تاریخ 1388/03/29 و 1387/7/7 صورت گرفت. برای تعیین آستانه بارش، از هایتوگراف بارش با تداوم یک ساعت، که از منحنیهای IDF تولید شده به روش شوآب سبحانی استخراج گردیده، استفاده شده است. مقدار بارش معادل شروع رواناب در زیرحوضههای آبشار و طولبنه به ترتیب24/2 و 28/2 میلیمترو مقدار آستانه بارش نیز به ترتیب 36/2 و 35/8 میلیمتر برآورد شدها ست