سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال سالم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

نهاده اب مهمترین عامل محدود کننده کشاورزی درا ستان یزد می باشد براساس امار موجود بیش از ۹۹ درصد از اب استخراج شده از منابع ابهای زیرزمینی در بخش کشاورزی استان مصرف می شود و این میزان مصرف درحالیاست که در سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۲۹ میلیون مترمکعب بیلان منفی سفره های ابهای زیرزمینی استان بوده است مهمترین محصول زراعی استان با سطح زیرکشت حدود ۲۷۹۹۹ هکتار گندم می باشد مناطق هرات و مروست با سطح زیرکشت ۷۳۵۹ هکتار گندم کاری از مناطق مهم در تولید این محصول می باشند باتوجه به اهمیت مقدار اب مصرفی در تولید گندم در استان و خصوصا در مناطق فوق هرگونه افزایش بهره وری در مصرف آب منجر به کاهش بیلان منفی سفره های ابهای زیرزمینی می شود و با توجه به اهمیت موضوع طرح تحقیقاتی تحت عنوان بررسی اقتصادی عوامل موثر بر تولید گندم در مناطق هرات و مروت به مورد اجرا در امده است یکی از اهداف انجام این تحقیق ارزش گذاری ابهای زیرزمینی و تعیین استفاده کارا انهاده اب به منظور افزایش بهره وری مصرف آن می باشد اطلاعات اماری این تحقیق بصورت مقطعی و از طریق تکمیل پرسشنامه تولید کنندگان گندم بود ه است