سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی کبیری کوچسرائی – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان- شرکت مدیریت شبکه برق ایران
شهاب الدین اکبری – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان
نیما امجدی – گروه مهندسی برق دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله، استراتژی های پیشنهادی بهینه تولیدکنندگان بازار برای شرکت در بازار انرژی یک روز جلوتر(DA)محاسبه شده است .به منظور مدلسازی تقابل استراتژیک می ان شرکت های تولیدی، از مدل تعادل تابع تولید(SFE)با پارامتردهی متناسب تغییر ) y و x متناسب شیب و عرض از مبدأ ) استفاده شده و همچنین مکانیسم قیمتگذاریPay as MCPبرای تسویه بازار و محاسبه سود هرشرکت تولیدی به کار گرفته شده است. به دلیل وجود عدم قطعیتدر پی شبینی بار، بار کل شبکه با یک عدد فازی مثلثی مدلسازی شده و سپس با استفاده از تئوری بازی مبتنی بر منطق فازی، استراتژی بهینه شرکت های تولیدی با در نظر گرفتن قیود ظرفیت تولید محاسبه شده است . شبکهای متشکل از سه شرکت تولیدی برای بررسی کارایی روش پیشنهادی به کار گرفته شده است.