سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

با توسع هی استفاده از پردازندهها و ادوات کنترل الکترونیکی در سیستمهای قدرت، انتظارات برای تامین برقی پایا افزایش یافته و به موازات این افزایش توقعات، استفاده از راه حلهایی همچون اتوماسیون شبکه های توزیع به منظور کاهش زمان بازیابی فیدرها، بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و در نهایت افزایش رضایتمندی مشترکین، ضروری مینماید. از طرف دیگر با توجه به آزاد شدن قیمت فروش انرژی، قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع که بیشترین انرژی توزیع نشده نیز به این قسمت مربوط میشود اهمیت بیشتری در درآمد شرکت توزیع پیدا کرده و اجرای اتوماسیون با جدیت بیشتری توسط این شرکتها پیگیری خواهد شد. یکی از مهمترین مراحل طراحی سیستمهای اتوماسیون توزیع انتخاب یک سطح قابلیت اطمینان مناسب برای ادوات اتوماسیون است. در این مقاله، نحوه ی تغییر هزینه های شرکت توزیع با تغییر قابلیت اطمینان ادوات سیستم اتوماسیون توزیع مورد مطالعه قرار گرفته و اثبات میشود که این تغییرات از یک منحنی U شکل پیروی میکند، سپس بهترین سطح از قابلیت اطمینان مرکز کنترل متناظر با بیشترین سود شرکت توزیع محاسبه میشود. در ادامه حساسیت پاسخ نسبت به تغییر تعرفه های انرژی تحلیل و نشان داده میشود که مطابق انتظار، با افزایش تعرفه ها، اهمیت انرژی فروخته شده در مقابل هزینه های اولیه افزایش پیدا کرده و اقتصادیترین سطح قابلیتاطمینان افزایش پیدا میکند.