سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلاتی – استادیار دانشگاه مازندران
مجید باقری سرخی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

طبقه بندی اقلام یکی از اصول اساسی مدیریت موجودی است که با اهدافی همچون کاهش هزینه های کنترل موجودی یا سهولت دسترسی به اقلام به حسب درجه اهمیت آنها در معیارهای مورد نظر صورت می گیرد طبقه بندی ABC در این میان رایج ترین روش مورد استفاده در مدیریت موجودی جهت طبقه بندی اقلام است در روش سنتی طبقه بندی موجود ABC از سالهای دور تنها با استفاده از دو معیار قیمت واحد کالا و میزان مصرف محاسبه می گردید. در سالهای اخیر طبقه بندی موجودی انبارها براساس برخی دیگر از معیارهای رقابتی مورد نظر مدیران موجودی از قبیل معیارهای هزینه سفارش، زمان تاخیر، اندازه اقلام، درجه بحرانی و غیره در جهت بهبود و ارتقا روش ABC مورد توجه پژوهشگران مدیریت موجودی قرا رگرفت. درانی پژوهش سه مدل از میان جدیدترین مدلهای طبقه بندی چندمعیاره موجودی انتخاب و براسا س چهار معیار قیمت واحد، مصرف سالیانه، دفعات گردش و میزان موجودی در کنار مدل سنتی در شرکت سیمان مازندران به عنوان مطالعه موردی مورد ازمون قرا رگرفت.