سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کوروش روستا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
مصطفی تیموری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی.
ملیحه فلکی – دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی دانشگاه تهران وعضو هیات علمی دانشکده کش

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی می باشد برای این منظور ابتدا اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و از 133 کارشناس جهاد کشاو رزی استان خراسان جنوبی که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده بودند گردآوری شد . دادههای به دست آمده با استفاده از تکنیکAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزارExpert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی حاکی از این است که مهمترین معیارهای مؤثر بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان قاین، منابع آب و بازار فروش محصولات کشاورزی میباشد. همچنین از بین محصولات پاییزه، زعفران و گندم و از بین محصولات بهاره پنبه مناسب ترین محصول زراعی شهرست ان قاین محسوب می شوند و بایستی در الگوی کشت این شهرستان قرار گیرند و دو محصول ذرت و چغندر مناسب شرایط شهرستان قاین نبوده و باید از الگوی کشت این شهرستان حذف گردند