سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام ناموربهرغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت تجدیدساختار
محمدآقا شفیعی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورتهران
محمد احمدیان – استادیار
محمد مرادی دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت تجدیدساختار

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید برای تعیین سایزبهینه به کاررفته دریک ریزشبکه جدا از شبکه جهت تامین بارالکتریکی و حرارتی بادرنظر گرفتن قید آلودگی ارایه شده است منابع به کاررفته درریزشبکه شامل منابع باد/خورشیدی به عنوان منابع اصلی پیل سوختی که به عنوان ذخیره ساز و منبع تولید همزمان هیتر بهعنوان تامین کننده قسمت از بارحرارتی زمانی که توان الکتریکی منابع بیشتر از باروسیستم ذخیره انرژی نیز ظرفیت نداشته باشد و بویلر بهعنوان پشتیبان جهت تامین مطمئن بار حرارتی استفاده شد هاست با توجه به اهمیت زیاد مساله آلودگی این قید بصورت هزینه درتابع هدف مساله لحاظ شده است درنظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان به عنوان یک قید محدود کننده و همچنین لحاظ کردن هزینه قطعی برق مورد توجه قرارگرفته است.