سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن علیرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشدواستادیاران بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگ
داریوش زارع –
سیدمهدی نصیری –
عسکر فرحناکی – استادیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز

چکیده:

ایزوترم جذبی خرما رقم کبکاب بوشهر در مرحله رسیدگی تمر با استفاده از روش استاتیکی محلول های نمک اشباع در چهار سطح دمایی ۲۵ و۳۵و۴۵و۵۵ درجه سلسیوس اندازه گرفته شد. منحنی ایزوترم حاصل همانند مواد غذایی با قند بالا و به شکلS بود. نتایج بدست آمده نشان داد که محتوای رطوبتی با افزایش دما کاهش می یافت. این کاهش در فعالیت های آبی بالا بیشتر مشهود بود. بررسی مدل های مختلف رفتارهای رطوبت تعادلی هم دما نشان داد که معادله گب با حداقل پارامترهای درصد میانگین انحراف نسبی، خطای استاندارد مقدار تخمین زده شده، و درصد ریشه مربعات میانگین خطا به خوبی قادر به تخمین مقادیر اندازه گرفته شده بود.