سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثمانه لواسانی – کارشناس ارشد
امیرحسین افکاری سیاح – استادان گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله گل محمدی – استادان گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برای کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی در هنگام برداشت و پس از برداشت از جمله میوه زیتون و به منظور طراحی و بهینه سازی ماشینهای پس از برداشت نیاز به اطلاعات کافی از خواص مکانیکی آنها می باشد. درتحقیق حاضر با استفاده از دستگاه کشش- فشار و انجام آزمونهای مکانیکی طی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح ۶ و ۸ روز)، اندازه میوه(کوچک، ،۴ ، کاملا تصادفی اثر فاکتورهای مستقل مدت زمان پس از برداشت (روز برداشت، ۲متوسط و بزرگ) و رقم(ماری، روغنی و گرد گلوله) بر ویژگیهای مکانیکی (نیرو و انرژی بیشینه، تغییرشکل ویژه و چغرمگی) بافت زیتون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمون فشاری و استخراج خواص مقاومتی بافت زیتون(منحنینیرو-تغییرشکل) نشان داد که نوع رقم اثر معنیداری بر نیرو و انرژی بیشینه، چغرمگی و تغییرشکل ویژه بافت زیتون درسطح احتمال ۱% داشت. بهطوری که رقم روغنی محلی نسبت به ارقام ماری و گرد گلوله دارای بیشترین مقادیر نیرو و انرژی بیشینه و چغرمگی بوده که بهترتیب مقادیر ۵۱/۸۸۳نیوتن و۱۱۶/۶۵۹میلیژول و ۰/۰۵۳ژول برسانتی مترمکعب بهدست آمد. اثر مدت زمان پس از برداشت بر اغلب پارامترهای استحکامی بافت زیتون به طور معنیداری موثر بود به- طوری که با گذشت زمان پس از برداشت، بافت میوه سفتتر شد. در عین حال تاثیر اندازه میوه(براساس سطوح جرمی) صرفا بر دو فاکتور انرژی بیشینه و چغرمگی به طور معنیدار موثر بود. با توجه به آنالیز رگرسیونی و ضریب تبیین بالابین جرم میوه زیتون و زمان پس از برداشت و برخی پارامترهای مکانیکی(چغرمگی، نیروی بیشینه و تغییرشکل ویژه) میتوان نتیجه گرفت که با دقت بالایی می توان از طریق جرم میوه میزان انرژی مصرفی در واحد حجم و میزان تغییرشکل ویژه را تخمین زد.