سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – دانشگاه شهرکرد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
عباسعلی تیموری عسگرانی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین تحقیق بعضی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته گوجه فرنگی برای دو رقم فالکاتو وارگون بررسی شد برای مقایسه خواص مکانیکی بوته گوجه فرنگی قطر دوگیاه در ارتفاع های 20، 100 و 150 سانتی متری از سطح خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که رقم فالکاتو در ارتفاع 100 سانتی متر و رقم ارگون در ارتفاع 20 سانتی متر بیشترین مقدار خود را دارند. سپس تعداد گل و برگ هر رقم در طول گیاه شمرده شدند و فاصله هر دو خوشه متوالی در هر دو رقم اندازه گیری شد. با اندازه گیری فواصل میوه ها خوشه ها مشخ شد که در هر رقم بین دو گل متوالی یک فاصله مشخصی وجود دارد با شمارش کل میوه های دو رقم مشخص شد که متوسط تعداد میوه در رقم ارگون بیشتر از فالکاتو بود. سپس اندازه های قطر بزرگ، قطر کوچک و ارتفاع گوجه فرنگی ها اندازه گیری شدند.